دیدار اساتید موسسه با مدیر عامل محترم آقای سید فتاح حسینی

Blog page
photo_2018-05-16_16-27-56

photo_2018-05-16_16-24-43 photo_2018-05-16_16-25-02 photo_2018-05-16_16-25-47 photo_2018-05-16_16-26-07 photo_2018-05-16_16-27-48 photo_2018-05-16_16-27-56 photo_2018-05-16_16-28-30 photo_2018-05-16_16-29-27 photo_2018-05-16_16-30-14 photo_2018-05-16_16-30-52 photo_2018-05-16_16-31-31