بازدید معاونت محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مرکز زبان های خارجی موسسه اندیشه سبز احسان در خیابان دانشکده ارومیه و معرفی این مرکز به عنوان موسسه نمونه کشوری

Blog page
5

1 (1) 2 3 5 6 7 8