استقبال از 24 سفیر کشور اتحادیه اروپایی در فرودگاه ارومیه توسط دانشجویان زبان های خارجی موسسه اندیشه سبز احسان و اندیشه سبز سبحان با اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران

Blog page
SaiFlughafenSir 004

Ambassadors Bari 30June05 090 Ambassadors Bari 30June05 091 Ambassadors Bari 30June05 092 Ambassadors Bari 30June05 095 Ambassadors Bari 30June05 096 Ambassadors Bari 30June05 107 hhEU001 hhEU003 hhEU235 hhEU238 SaiFlughafenSir 001 SaiFlughafenSir 002 SaiFlughafenSir 003 SaiFlughafenSir 004 SaiFlughafenSir 006 SaiFlughafenSir 007 SaiFlughafenSir 008 SaiFlughafenSir 010 SaiFlughafenSir 012 SaiFlughafenSir 037