دوره سه روزه هم افزایی و باز آموزی اساتید کالج با متد جهانی به روز آموزش زبان انگلیسی

Blog page
IMG_0836

IMG_0834 IMG_0836 IMG_0837 IMG_0838 IMG_0840 IMG_0841 IMG_0842 IMG_0844 IMG_0845 IMG_0846 IMG_0847 IMG_0849 IMG_0850 IMG_0851 IMG_0852 IMG_0853 IMG_0854