معرفي دكتر سيد سالار حسيني مديريت مجموعه كالج هاي بين المللي انديشه سبز احسان به عنوان مدير و كارآفرين نمونه

Blog page
photo_۲۰۱۹-۰۱-۰۲_۱۲-۵۹-۱۵

photo_۲۰۱۹-۰۱-۰۲_۱۲-۵۹-۱۳ photo_۲۰۱۹-۰۱-۰۲_۱۲-۵۹-۱۴ photo_۲۰۱۹-۰۱-۰۲_۱۲-۵۹-۱۵