قوانین و مقررات

۱-غیبت از امتحان فاینال به منزله نمره صفر بوده و برگزاری امتحان مجدد نهایی مستلزم پرداخت ۳/۱ شهریه ثابت میباشد.

۲- در صورت غیبت (موجه و غیر موجه) در امتحان میان ترم ۲/۱ نمره فاینال برای میان ترم منظور خواهد شد و زبان آموز حق اعتراض ندارد.

۳- جمع نمرات فاینال ، فعالیت کلاسی ، مصاحبه جمعا ۱۰۰ میباشد و افرادیکه نمره نهایی آنها بین ۶۰ تا ۶۵ باشد فقط به صورت مشروط(Conditional Pass) ثبت نام خواهند شد ،با این شرط که در ترم بعد ملزم به اخذ نمره حداقل ۸۰ میباشند ، در غیر اینصورت به دو ترم پایین تر نزول خواهند کرد.

۴- تکرار همان سطح در موارد ذیل الزامیست :
الف- غیبت در امتحان فاینال(Absent Fail)
ب- اخذ نمره ۶۰ به پایین و (۸۰ به پایین برای مشروطین)
ج- غیبت بیش از ۴ جلسه در طول ترم (موجه و غیر موجه)

۵- در صورت تاخیر بیش از ۱۰ دقیقه ، ۲ نمره و به ازای هر جلسه غیبت ۴ نمره از فعالیت کلاسی کسر خواهد شد.

۶- زبان آموزان رتبه اول (TOP)پس از ۳ ترم متوالی از تخفیف ۵۰% برخوردار خواهند شد.

۷- زبان آموزان میتوانند با نظر مثبت استاد و سوپروایزر محترم در صورتی که معدل آنها بالای ۹۰ باشد تقاضای جهش دوره نمایند.

۸- استفاده از موبایل در کلاس ، آوردن مهمان به کلاس ، ترک کلاس قبل از ساعت مقرر و استفاده از لباسهای زننده اکیدا ممنوع میباشد و در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.

۹- در صورت وقفه بیش از ۲ ترم زبان آموز جهت ثبت نام مجدد ملزم به شرکت در امتحان تعیین سطح میباشد.

۱۰- پس از اتمام هر کتاب امتحان مصاحبه به عمل خواهد آمد که نمره آن مستقیما با نمره های دیگر که در بند ۳ ذکر شده جمع میگردد و در امتحان جامع (Big Test) دخالت داده خواهد شد.

۱۱- زبان آموزان حتما در تاریخ های ذکر شده جهت ثبت نام مراجعه نمایند و در صورت گذشت حداکثر ۳ جلسه از شروع ترم هنگام ثبت نام به مبلغ شهریه ۱۰% اضافه خواهد شد.

۱۲- پس از شروع ترم ، تغییر زمان کلاسی و استرداد شهریه امکان پذیر نخواهد بود.

۱۳- پس از اتمام دوره TOPNOTCH از همه زبان آموزان امتحان جامع به عمل خواهد آمد. قبولی در این آزمون شرط ورود به دوره SUMMIT میباشد.

۱۴- پس از اتمام دوره TOPNOTCH و SUMMIT به زبان آموزان قبول شده کارنامه رسمی Pearson Longman اعطا خواهد شد.

۱۵- به زبان آموزانی که معدل دوره های TOPNOTCH و SUMMIT آنها کمتر از ۷۵ باشد دیپلم Longman تعلق نمیگیرد.