شعبه مرکزی : آذربایجان غربی ارومیه دانشکده کوی ۲۵ جنب برنامه و بودجه
تلفن : ۳۳۴۵۹۷۸۸ (۰۴۴)
تلفن همراه : ۰۹۱۴۳۴۶۱۳۱۵

شعبه آپادانا : بلوار باهنر ( آپادانا ) نبش ۸ شهریور
تلفن : ۳۳۸۴۶۲۵۲ (۰۴۴)
تلفن همراه : ۰۹۱۴۳۴۰۳۰۹۹

ایمیل:  info@asehsan.com

 

صاحب امتیاز

نام و نام خانوادگی: سالار حسینی

ایمیل: info@asehsan.com

کد پستی: ۵۷۱۹۹۱۳۱۶۶

تلفن: ۰۴۴۳۳۴۵۹۷۸۸

آذرس: آذربایجان غربی ارومیه دانشکده کوی ۲۵ جنب برنامه و بودجه