شعبه مرکزی : آذربایجان غربی ارومیه دانشکده کوی ۲۵ جنب برنامه و بودجه
تلفن : ۳۳۴۵۹۷۸۸ (۰۴۴)
تلفن همراه : ۰۹۱۴۳۴۶۶۲۱۵

شعبه آپادانا : بلوار باهنر ( آپادانا ) نبش ۸ شهریور
تلفن : ۳۳۸۴۶۲۵۲ (۰۴۴)
تلفن همراه : ۰۹۱۴۳۴۰۳۰۹۹
ایمیل: info@asehsan.com