Young

جزئیات پروژه

موسسه آموزشی اندیشه سبز احسان در راستای اهداف آموزشی خود اقدام به برگزاری دوره های زبان انگلیسی ویژه نوجوانان مینماید. در این دوره ها به تدریس دوره های زبان تخصصی توسط مجرب ترین اساتید کشور پرداخته میشود.

کتاب های مورد استفاده در این دوره:

c688e8026dfcaf2c7bf36b3658215426