تمام زمان ها در زبان انگلیسی در یک نگاه

در این آموزش می توانید تمام زمان ها را در زبان انگلیسی مشاهده کنید : حال ساده : I go حال استمراری : I am going حال کامل : I have gone آینده ساده : I will go حال کامل استمراری : I have been going آینده ساده :  I will go آینده استمراری : ...
Continue Reading »
ADJECTIVES

What are conjunctions?

Conjunctions are words that connect/join parts of a sentence. Today we look at five: and, or, so,because and but. And And is used to join words especially nouns and groups of words: I have a brother and sister. And is also used to describe actions that occur at the same time or after each other: We watched a movie and ...
Continue Reading »
ADJECTIVES

Collocative Phrases About “Success”

You can use these adjectives when you want to describe or use success :   Overnight  / big  / impressive success . Remarkable / outstanding /remendous success. Enormous success (Big or huge success ) . Resounding / roaring / howling / marvelous success ( great-enormous & effective success ! ). Limited /qualified / modest success ( not complete ). ...
Continue Reading »
ADJECTIVES

Comparative & Superlative Adjectives

1. Regular one-syllable adjectives : A. add –er and –est to the adjective : Adjectives: cheap Comparative: cheaper Superlative: the cheapest Other examples: clean, dark, light, short, tall, slow B. add –r and –st to adjectives ending in –e : late later latest Other examples: large, loose, safe, strange, wise C. double the consonant of adjectives ending in a short vowel and a consonant, ...
Continue Reading »