شرايط و مقررات مربوط به برگشت شهريه

برگشت شهريه
زبان آموزان در صورت انصراف از شركت در كلاس مي توانند درخواست برگشت شهريه را به دفتر موسسه اعلام كنند
* پس از ثبت نام، انصراف از شرکت در کلاسها تا ‌٤٨ ‌ساعت‌قبل‌از شروع ترم با‌کسر %٢٠ از مبلغ کل‌شهریه امکان‌پذیرمی باشد . توجه داشته باشید که بعد از شروع ترم به هیچ وجه شهریه پرداختی مسترد نمی شود .

- مرخصي زبان آموزان به حالتي اطلاق ميگردد كه در ترم هاي متوالي ، ترمي را در موسسه ثبت نام ننمايد و بين ترم هاي تحصيلي زبان آموز فاصله ايجاد شود ( حداكثر مرخصي و يا فاصله مجاز بين ترمها جهت هر دوره فقط يك ترم ميباشد البته به استثناء ترم تابستان يك و تابستان دو .) .

ـ زبان آموزان در هر دوره فقط ميتوانند از يك ترم مرخصي استفاده نمايند و در صورت عدم مراجعه به موقع جهت ادامه تحصيل ، موسسه با انجام تست ورودي توانائي زبان آموز را مجددا سطح بندي مينمايد .