اساتید دپارتمان زبان

2012-06-01 21.27.35 (18)

هادی آذرنوش

استاد زبان انگلیسی
2012-06-01 21.27.35 (2)

آرزو برهمند

استاد زبان انگلیسی
blank-picture-holder

پریسا بهروزی

استاد زبان انگلیسی
2012-06-01 21.27.35 (3)

سحر راضی

استاد زبان انگلیسی
2012-06-01 21.27.35 (17)

سهند رفیع زاده

استاد زبان انگلیسی
2012-06-01 21.27.35 (13)

المیرا سلیمانی

استاد زبان انگلیسی
2012-06-01 21.27.35 (1)

نفیسه شجاعی

استاد زبان انگلیسی
2012-06-01 21.27.35 (12)

لعیا شمسی

استاد زبان انگلیسی
2012-06-01 21.27.35

مسعود طسوجی

استاد زبان آلمانی - انگلیسی
2012-06-01 21.27.35 (9)

ثنا طیب نیا

استاد زبان انگلیسی
2012-06-01 21.27.35 (4)

ندا عباسپور

استاد زبان انگلیسی
2012-06-01 21.27.35 (6)

آیدا عزیزی

استاد زبان انگلیسی
2012-06-01 21.27.35 (5)

نیما فخری

استاد زبان انگلیسی
2012-06-01 21.27.35 (10)

مهتاب کریم زاده

استاد زبان انگلیسی
2012-06-01 21.27.35 (14)

مریم مینایی آذر

استاد زبان انگلیسی
blank-picture-holder

افسانه نویدی

استاد زبان انگلیسی
2012-06-01 21.27.35 (11)

آنی هاکوپیان

استاد زبان روسی - انگلیسی

اساتید دپارتمان یوس ( YÖS )

blank-picture-holder

اسداله دادمنش

استاد هندسه
2012-06-01 21.27.35 (18)

هادی آذرنوش

استاد هوش
blank-picture-holder

سپیده بنایی

استاد هوش
blank-picture-holder

نگین آهنگر

استاد TÖMER
blank-picture-holder

ساناز کریمی

استاد TÖMER
blank-picture-holder

مهسا سلیمانی

استاد ریاضی